هنوز هیچ دزدی نیست

تازه اگه کسی دزدی پیدا کرد یه ست مجانی با موضوع وعکس دلخواه بهش می دم.