یه وب براى دخملا سلام به این وب خوش اومدید حتما نظر بزارید tag:http://worldofcode.mihanblog.com 2017-10-18T17:37:11+01:00 mihanblog.com شمارش 2017-09-26T10:41:36+01:00 2017-09-26T10:41:36+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/304 selenator بچه هاااز همین الان برای 8 ماه و 24 روز دیگه اماده کنیدمی خوایم بترکونیم بچه هاا

از همین الان برای 8 ماه و 24 روز دیگه اماده کنید

می خوایم بترکونیم
]]>
پست قیلی 2017-09-25T10:48:02+01:00 2017-09-25T10:48:02+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/303 selenator پست قبلی اشتباه بود پست قبلی اشتباه بود
]]>
یباتنمکگ 2017-09-25T10:46:46+01:00 2017-09-25T10:46:46+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/302 selenator از مدرسه براتون بنالم 2017-09-25T10:25:42+01:00 2017-09-25T10:25:42+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/301 selenator های بچز خوفیدها راستیمد باز شدبدبخ شدیمهااااخو شما چی من چیمن که همینجا می گم برین ادامه های بچز
 
خوفید

ها راستی

مد باز شد

بدبخ شدیم

هاااا

خو شما چی من چی

من که همینجا می گم برین ادامه
]]>
چالش 2017-09-19T06:44:57+01:00 2017-09-19T06:44:57+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/300 selenator چالشبزرگترین سوتیت رو بگومن خودم تو محله ی دوستم داشتم دوچرخه سواری میکردممی خواستم برم تو کوچه بغلیه که هم سراشیبی بود هم باحال و هیجانیخواستم ببیچم دیدم یه گله اونجانهیچی پیچیدمیهو دیدم دوچرخه کاملا کج شد و من افتادمفرمونش رفت تو شکممبعد با حالی داغون بلند شدم و بدون نگاه کردن به دوچرخهالفراربا دو پیش دوستم رفتموای چه قدر اعصابم داغون شدحالا شما زیر این مطلب بگید
چالش

بزرگترین سوتیت رو بگو

من خودم تو محله ی دوستم داشتم دوچرخه سواری میکردم

می خواستم برم تو کوچه بغلیه که هم سراشیبی بود هم باحال و هیجانی

خواستم ببیچم دیدم یه گله اونجان

هیچی پیچیدم

یهو دیدم دوچرخه کاملا کج شد و من افتادم

فرمونش رفت تو شکمم

بعد با حالی داغون بلند شدم و بدون نگاه کردن به دوچرخه

الفرار

با دو پیش دوستم رفتم

وای چه قدر اعصابم داغون شد

حالا شما زیر این مطلب بگید
]]>
بای بای 2017-09-19T05:17:58+01:00 2017-09-19T05:17:58+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/298 selenator بای بایشاید چند روزی دیگه ای برم اگه وضعیت اینطور باشهبای بای بای

شاید چند روزی دیگه ای برم اگه وضعیت اینطور باشه

بای
]]>
پوففف 2017-09-19T05:13:05+01:00 2017-09-19T05:13:05+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/297 selenator جدیدن که سر می زنم به وبمپرنده پر نمی زنهچه برسه به ادمحوب حداقل بازدید کنینوگرنه در مهر دوباره وب می بندم و هیچ وقت بازش نمی کنم جدیدن که سر می زنم به وبم

پرنده پر نمی زنه

چه برسه به ادم

حوب حداقل بازدید کنین

وگرنه در مهر دوباره وب می بندم و هیچ وقت بازش نمی کنم


]]>
نزدیک 2017-09-19T02:03:01+01:00 2017-09-19T02:03:01+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/296 selenator خیلی داریمبه 1مهههههههرررررنزدیک میشیمممصلوات خیلی داریم

به 1

مهههههههررررر

نزدیک میشیممم

صلوات
]]>
موضوع.... 2017-09-18T06:35:58+01:00 2017-09-18T06:35:58+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/295 selenator معلمی از پسر بچه ای پرسیدتابستان خود را چگونه گذراندیدپسر بچه ای سر به زیر از کلاس رفت بیرونچون تنها کسی بود از گوشی و اینترنت در تابستان استفاده نمی کرد معلمی از پسر بچه ای پرسید

تابستان خود را چگونه گذراندید

پسر بچه ای سر به زیر از کلاس رفت بیرون

چون تنها کسی بود از گوشی و اینترنت در تابستان استفاده نمی کرد
]]>
اهنگ 2017-09-18T06:32:30+01:00 2017-09-18T06:32:30+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/294 selenator یعنی من تو کار خداموندم که چرا وسط سخت ترین سوال امتحان مسخره ترین اهنگ
یعنی من تو کار خداموندم که چرا وسط سخت ترین سوال امتحان مسخره ترین اهنگ ]]> حالت چشم 2017-09-18T06:30:33+01:00 2017-09-18T06:30:33+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/293 selenator حالت چشــــــــــــمـ
حالت چشــــــــــــمـ]]> ---- 2017-09-18T06:26:57+01:00 2017-09-18T06:26:57+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/292 selenator ععدذاتائدذاتذاتذداتذددادذاتدنمدندنتدندندندتدتداذاتدئننئئ  هتدتذاعادعهاتدخعهادتهمخددعخدعهدهمعخدعدهمدعهدددددتصورات دانش اموز از روز اول که مدیر سر صف حرف می زنه
ععدذاتائدذاتذاتذداتذددادذاتدنمدندنتدندندندتدتداذاتدئننئئ  هتدت
ذاعادعهاتدخعهادتهمخددعخدعهدهمعخدعدهمدعهددددد

تصورات دانش اموز از روز اول که مدیر سر صف حرف می زنه
]]>
---- 2017-09-18T06:23:03+01:00 2017-09-18T06:23:03+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/291 selenator بعله کم کم تعطیلات داره تموم میشه...آیدا جوجو===» مامور آب خوری
بعله کم کم تعطیلات داره تموم میشه...


آیدا جوجو===» مامور آب خوری]]> باش 2017-09-18T06:19:46+01:00 2017-09-18T06:19:46+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/290 selenator ههباشما با دست اب می خوریمتو با لیوانتو با ایفون سر و کار داریما با نوکیا 75تو تو قصرما تو کلبه تو شاخما سبکاماما شعور داریمو تو هیچی(ساخته خودم) هه

باش

ما با دست اب می خوریم

تو با لیوان

تو با ایفون سر و کار داری

ما با نوکیا 75

تو تو قصر

ما تو کلبه 

تو شاخ

ما سبک

اما

ما شعور داریم

و تو هیچی

(ساخته خودم)
]]>
نظر ندین 2017-09-18T06:14:41+01:00 2017-09-18T06:14:41+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/289 selenator تروخدانه نظر بدین نه بازدید کنینگناه واستون حساب میشه تروخدا

نه نظر بدین نه بازدید کنین

گناه واستون حساب میشه
]]>