یه وب براى دخملا سلام به این وب خوش اومدید حتما نظر بزارید tag:http://worldofcode.mihanblog.com 2018-02-22T14:58:51+01:00 mihanblog.com برگشتم 2018-01-21T04:52:08+01:00 2018-01-21T04:52:08+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/327 selenator سلام عشقاخوبیدمن برگشتممیدونمدلتون واسم تنگ شده بودخخخخخولشدیگه زود زود پست می زارمبای تا پست بعدی سلام عشقا

خوبید

من برگشتم

میدونم

دلتون واسم تنگ شده بود

خخخخخ

ولش

دیگه زود زود پست می زارم

بای تا پست بعدی
]]>
ناامید:) 2017-11-29T09:40:56+01:00 2017-11-29T09:40:56+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/326 selenator و من اونجایی از زندگی ناامید شدم كه بعد از هر امتحانی یه سری درسِ پرحجم تر و امتحانای مزخرف تر اومد:)  Image result for tumblr pics

و من اونجایی از زندگی ناامید شدم كه بعد از هر امتحانی یه سری درسِ پرحجم تر و امتحانای مزخرف تر اومد:) 
]]>
دوست 2017-11-29T09:35:42+01:00 2017-11-29T09:35:42+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/325 selenator دوستا مثل اقیانوس میرن و میاناما یه دوست واقعی همیشه مثل یک اختاپوس به صورتت چسبیده +_+ Image result for tumblr pics

دوستا مثل اقیانوس میرن و میان

اما یه دوست واقعی همیشه مثل یک اختاپوس به صورتت چسبیده +_+
]]>
mad hatter 2017-11-29T09:26:36+01:00 2017-11-29T09:26:36+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/324 selenator این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. سلوم 2017-11-29T09:21:02+01:00 2017-11-29T09:21:02+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/323 selenator سعلامخوبیدمن خوبماین هفته خیلی امتحان داشتیمواوقرار هفته ی بعدم داشته باشمخوب همین دیگه بای سعلام

خوبید

من خوبم

این هفته خیلی امتحان داشتیم

واو

قرار هفته ی بعدم داشته باشم

خوب همین دیگه 

بای
]]>
pray 2017-11-14T13:10:11+01:00 2017-11-14T13:10:11+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/322 selenator این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. فن بیرون رفتن 2017-11-14T12:54:32+01:00 2017-11-14T12:54:32+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/321 selenator سلام بچه هاخوبیدمی خوام چند تا فنو بهتون بگمکه چطوری تو بیرون رفتن بهترین باشیم یا به نوعی شاخ باشیم1-تو زمستون از کلاه و شالگردن به جای شال و روسری استفاده کنید.2-از شنل حتما استفاده کنید3-لباساتون همرنگ و شاد باشه4-یه کوله هم بندازید رو شونتون5-به کسی نگاه نکنید و راه رو مستقیما برید6- ارایش فقط در حد رژلب کم رنگ و کرم پودر و ریمل خیلی خودتونو اجق وجق درست نکنید7-عینک شیشه عادی گرد بزنید.8-اگر بهتون تیکه ای چیزی انداختن اهمیتی ندین9-سعی کنید اکیپی بیاید بیرون10-حتما ساعت یا دست بند ببندید که خ سلام بچه ها

خوبید

می خوام چند تا فنو بهتون بگم

که چطوری تو بیرون رفتن بهترین باشیم یا به نوعی شاخ باشیم

1-تو زمستون از کلاه و شالگردن به جای شال و روسری استفاده کنید.

2-از شنل حتما استفاده کنید

3-لباساتون همرنگ و شاد باشه

4-یه کوله هم بندازید رو شونتون

5-به کسی نگاه نکنید و راه رو مستقیما برید

6- ارایش فقط در حد رژلب کم رنگ و کرم پودر و ریمل خیلی خودتونو اجق وجق درست نکنید

7-عینک شیشه عادی گرد بزنید.

8-اگر بهتون تیکه ای چیزی انداختن اهمیتی ندین

9-سعی کنید اکیپی بیاید بیرون

10-حتما ساعت یا دست بند ببندید که خیلی خوشمله

خب تموم تا فن های بعدی بای بای  
]]>
زلزله 2017-11-14T11:49:39+01:00 2017-11-14T11:49:39+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/320 selenator سلام عزیزای منوایزلزله چقد شدید بودمن که سکته کردمگفتم الان میمیریمولی نه خداروشکر چیزیمون نشدبرای کرمانشاهی های عزیزم خیلی متاسفم:( سلام عزیزای من

وای

زلزله چقد شدید بود

من که سکته کردم

گفتم الان میمیریم

ولی نه خداروشکر چیزیمون نشد

برای کرمانشاهی های عزیزم خیلی متاسفم:(
]]>
بخند 2017-11-09T10:00:31+01:00 2017-11-09T10:00:31+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/319 selenator بخندبه روشوناونا یه مشت احمقنفقط ظاهرو می ببینن{بغض کرده و می خواهد گریه کند:(} بخند

به روشون

اونا یه مشت احمقن

فقط ظاهرو می ببینن

{بغض کرده و می خواهد گریه کند:(}
Related image
]]>
تغییر 2017-11-09T09:27:14+01:00 2017-11-09T09:27:14+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/318 selenator دوست دارم:)دوست دارم تغییری کنم:))به هر حالتی باشدمهم نیست فقط می خواهم تغییر کنمطوری که از این رو به ان رو شومطوری که کسی مرا نشناسداری:(دوست دارم تغییر کنم:)) دوست دارم:)

دوست دارم تغییری کنم:))

به هر حالتی باشد

مهم نیست
 
فقط می خواهم تغییر کنم

طوری که از این رو به ان رو شوم

طوری که کسی مرا نشناسد

اری:(

دوست دارم تغییر کنم:))
Related image

]]>
گرگ 2017-11-03T08:46:33+01:00 2017-11-03T08:46:33+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/317 selenator باید بودن با گرگ ها را پذیرفتچون اگر در دنیا گرگی وجود نداشت قطعا کسی را نمی توانستیم بشناسیم و به هر کس و ناکسی اعتماد کردهکه در روزی تو را نابود می کردندپس باید بودن با گرگها را پذیرفت باید بودن با گرگ ها را پذیرفت

چون اگر در دنیا گرگی وجود نداشت قطعا کسی را نمی توانستیم بشناسیم 

و به هر کس و ناکسی اعتماد کرده

که در روزی تو را نابود می کردند

پس باید بودن با گرگها را پذیرفت

]]>
مرگ 2017-11-03T08:33:31+01:00 2017-11-03T08:33:31+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/316 selenator بازگشت همه به سوی اوستمهم نیس دختر،پسر،عشق کسی،مادر،پدر،زن و مرد کسی باشیبلاخره باید بمیریحتی اگر دخترت یا پسرت1،2 ساله و یا حتی 14 و 28 و80 ساله باشدحتی اگر مهم ترین ادم دنیا باشیبلاخره باید تمام کنی حتی اگر همه عاشقت باشندخب اره فک کنم از این نوشته چیزهایی رو فهمیدینپریروز مادر دوستم فوت کردهفته ی قبلش هم پدر بزرگشفک کن2 ادم بمیرن اونم تو یه هفتهانقد واسش گریه کردمخیلی سخته واسشعزیزم روح مادرت شادامیدوارم همه روزی بهت افتخار کنند بازگشت همه به سوی اوست

مهم نیس دختر،پسر،عشق کسی،مادر،پدر،زن و مرد کسی باشی

بلاخره باید بمیری

حتی اگر دخترت یا پسرت1،2 ساله و یا حتی 14 و 28 و80 ساله باشد

حتی اگر مهم ترین ادم دنیا باشی

بلاخره باید تمام کنی حتی اگر همه عاشقت باشند

خب اره فک کنم از این نوشته چیزهایی رو فهمیدین

پریروز مادر دوستم فوت کرد

هفته ی قبلش هم پدر بزرگش

فک کن

2 ادم بمیرن اونم تو یه هفته

انقد واسش گریه کردم

خیلی سخته واسش

عزیزم روح مادرت شاد

امیدوارم همه روزی بهت افتخار کنند

]]>
وب جدید 2017-11-01T10:49:05+01:00 2017-11-01T10:49:05+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/315 selenator بچه هایه وب جدید زدمبرید نگا کنیدمال درس ومدرسسخیلی خوبهبکلیک بچه ها

یه وب جدید زدم

برید نگا کنید

مال درس ومدرسس

خیلی خوبه

بکلیک
]]>
جوک موک 2017-11-01T10:48:45+01:00 2017-11-01T10:48:45+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/312 selenator سلام گو گولیای منخوبیدببخشید اصن سر نمیزم وباخه نمی تونمیخورده جوک موک امروز واستون اوردم سلام گو گولیای من

خوبید

ببخشید اصن سر نمیزم وب

اخه نمی تونم

یخورده جوک موک امروز واستون اوردم


]]>
ببخشید 2017-11-01T10:40:53+01:00 2017-11-01T10:40:53+01:00 tag:http://worldofcode.mihanblog.com/post/314 selenator سلام عشقولیاببخشید این چند روز وبو بستم اخه کار و بار داشتمبی کار نیستمخب همین سلام عشقولیا

ببخشید این چند روز وبو بستم 

اخه کار و بار داشتم

بی کار نیستم

خب همین
]]>